top monolit

top img2

Financovanie

 

  • zálohu vo výške 10.000,- € uhradí budúci kupujúci po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prevodom do 3 pracovných dní na účet predávajúceho,
  • vlastné finančné prostriedky uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy,
  • doplatok financovaný hypotekárnym úverom (stavebným sporením) uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po zápise bytov na list vlastníctva

 

 

Spôsob financovania:

  • hypotekárny úver
  • stavebné sporenie
  • hotovosť
  • ŠFRB

 

OS HANZLÍKOVSKÁ

OS HANZLÍKOVSKÁ
Pripravili sme pre Vás projekt rodinného bývania v Obytnom súbore Hanzlíkovská, na okraji Trenčína, v lokalite mestskej časti Záblatie.
Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách a bohatú výsadbu zelene v okolí bytových domov.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2023 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.